KamRa

O Kamri

Na pobudo Občine Radovljica, ki je v Strategijo za mlade kot enega od ciljev vnesla vzpostavitev mladinskega centra, in povečanega povpraševanja po pomoči mladim, je septembra 2015 začel delovati Mladinski dnevni center KamRa.
V Kamri se zbirajo otroci, mladostniki in mladi do 29 let. Nudimo jim varen prostor, kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas, dobijo brezplačno učno pomoč, informacije in potrebno podporo. Udeleženci konstruktivno preživljajo prosti čas, se družijo z vrstniško skupino in tako širijo svojo socialno mrežo. Izvajamo različne sproščujoče, a hkrati poučne prostočasne dejavnosti in preventivne delavnice, s katerimi povečujemo socialno vključenost in izboljšujemo kompetence.
Prostor in dejavnosti so namenjene mladim, ki želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja in postati družbeno aktivni.

Glavni cilji mladinskega centra so široka in pestra ponudba izven šolskih dejavnosti za otroke in mladostnike, z namenom povezovanja in vključitve v lokalno skupnost ter različni programi za mlade do 29. let. Poleg tega je zelo pomemben cilj motiviranje in aktivacije mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih ciljnih skupin.

Dejavnosti v prostem času so pomemben segment v življenju mladostnikov. Vplivajo na oblikovanje identitete, boljše psihofizične sposobnosti, na uspešnejše odpravljanje konfliktov in reševanje življenjskih problemov. Z organiziranjem različnih delavnic, projektov, debat, razstav, športnih aktivnosti kot tudi informiranjem in svetovanjem lahko mladim ponudimo kvalitetne pogoje za aktivno preživljanja prostega časa.
Dejavnosti so organizirane glede na povpraševanja mladostnikov in mladih, upoštevajo se njihove želje in predlogi.

Udeleženci imajo možnost brezplačne učne pomoči ter individualnega svetovanja.

Kratkoročni cilji

 • povezovanje otrok in mladih preko različnih skupnih aktivnosti,
 • izvedene aktivnosti pripravijo mlade na življenjske situacije in naučijo koristnih stvari, ki jih bodo v življenju potrebovali,
 • mladim omogočiti zadovoljevanje različnih potreb: po druženju z vrstniki, samostojnosti, uspehu in doseganju ciljev, pripadnosti neki skupini ali instituciji, krepitvi in oblikovanju pozitivne samopodobe, po sprejetosti v lokalnem okolju,
 • spodbujanje ustvarjalnega/aktivnega preživljanja prostega časa,
 • nudenje celostne slike oblik socialnih opor in zagotavljanje informacij in znanja, kam po pomoč v določeni situaciji,
 • priprava mladih na vstop na trg dela, itd.

Dolgoročni cilji

 • vzpostavitev informativne točke za mlade,
 • Erasmus + točka,
 • združitev vseh formalnih in neformalnih institucij in skupin, ki delujejo na področju mladih in jih povezati v mrežo,
 • nudenje pomoči pri realizaciji idej, pobud in interesov mladih,
 • prizadevanje, da bi aktivnosti mladih dobile ustrezno mesto v lokalni skupnosti,
 • spodbujanje prostovoljnega dela med mladimi v lokalni skupnosti,
 • izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade,
 • trajna prostorska rešitev mladinskega centra (stara knjižnica).

KAMRA ZA MLADE DO 29. LET

KamRa za otroke in mladostnike

Accessibility Toolbar